ضربه‌گیر فومی یوروفوم

ضربه‌گیر فومی یوروفوم

ضربه‌گیرهای فومی اتاق کودکان یوروفوم جهت استفاده در لبه‌ها و زوایای خطرآفرین میز، دیوار، پله، صندلی  و تمامی نقاط دارای لبه‌ی تیز به‌منظور حفظ ایمنی کودکان تولید می‌گردد.
برای آسانی در نصب، ضربه‌گیرها ابتدا طرف پشت چسب‌دار شده‌ و سپس به صورت منحنی در آمده‌اند تا بتوان آن‌ها را به‌آسانی در کنج و لبه دیوار و نقاط دیگر نصب نمود.